top of page
Cas en Denise (2 van 3).JPG

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

Sans Foto's

 

KvK : 77054075

BTW: NL003141194B74

 

Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 1. Aanbod

1.1 Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

1.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

1.3 Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 2. Aanvaarding van de opdracht

 

2.1 Klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd

2.2 Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

2.3 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

 

Artikel 3. Cadeaubonnen

 

3.1 Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

3.2 Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

3.3 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

3.4 Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 

4.1 Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

4.2 Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen  te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

4.3 Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

4.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

Artikel 5. Levering

 

5.1 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

5.2 Voorselectie van de bestanden wordt door de fotografe gedaan. Bestanden worden gecontroleerd op kwaliteit en compositie en nabewerkt voor de eindselectie. Eindselectie wordt door de klant gedaan.

5.3 Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.

5.4 De online galerie blijft 7 dagen beschikbaar.

5.5 Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

5.6 De gebruikelijke verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Prijzen zijn in euro's en exclusief reiskosten en/of parkeerkosten.

5.7 RAW-bestanden worden niet geleverd.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 

6.1 Betaling dient contant of bank te geschieden. De opdrachtgever ontvangt voor betaling per bank een (elektronische) factuur.

6.2 De fotograaf rekent geen aanbetaling. Echter worden er bij afzegging wel kosten in rekening gebracht. Zie ook “annulering en opschorting” in deze algemene voorwaarden.

6.3 Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

6.4 Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, dient de factuur vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan.

6.5 Levering vind altijd plaats na betaling. 

 

Artikel 7. Annulering en opschorting

 

7.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

7.2 Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail (sansfotos2020@gmail.com)

7.3 Bij annulering van een shoot binnen een maand voor de afgesproken datum door de klant, is 20% van het vooraf overeengekomen bedrag aan de fotograaf verschuldigd, wegens misgelopen inkomsten.

7.4 Indien de klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

7.5 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

7.6 In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

7.7 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

7.8 Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

7.9 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Artikel 8. Klachten

 

8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

8.2 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9. Auteursrecht

 

9.1 Het auteursrecht van de foto's is ten allen tijde van San's Foto's. De geportretteerde(n) mag/mogen de kleine resolutie beelden die erbij worden gezonden gebruiken voor publicatie op zijn/haar/hun persoonlijke website of social media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Gelieve San's Foto's wel als bron te vermelden en/of te taggen in de foto.

9.2 Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe.

9.3 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

9.4 Het is niet toegestaan het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

9.5 Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.

9.6 Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

9.7 Klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

9.8 Klant dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

9.9 Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

9.10 Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

9.11 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 10. Portretrecht

 

10.1 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licenties aan derden ter promotie.

10.3 Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

10.4 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

11.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

11.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

11.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 12. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 

12.1 Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

12.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 13. Overige bepalingen

 

13.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

13.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen San's Foto's en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page